ផ្តិលទឹកណ្តាល

$12.00

In stock

SKU: CLA204 Category:

ផ្តិល កម្ពស់​ 14cm x មុខកាត់ 22cm

កម្ពស់សរុប 31cm គិតទាំងជើង និងគម្រប

Main Menu

ផ្តិលទឹកណ្តាល