ផ្តិលទឹកធំ

$15.00

In stock

SKU: CLA210 Category:

ផ្តិល​​ កម្ពស់ 16cm x មុខកាត់ 26cm កម្ពស់សរុប​ 37cm គិតទាំងជើង​ និងគម្រប

Main Menu

ផ្តិលទឹកធំ